domingo, 9 de diciembre de 2018

Basurde baten oroitzak, aziendein gidak 2/2


.....Cuando se moría ese animal había que darlo de baja en la Secretaría del Ayuntamiento de Garralda. No había ningún control con la devolución de las guías al Secretario. Éste daba de baja el animal en el registro y los papeles, ya sin ningún valor, se los quedaba el propietario. Y podía utilizarlos como quisiera.

Por otro lado, estaban las Guías de Circulación Conjuntas. Cuando había que trasladar a varios animales a la vez, se hacía una sola guía para todos ellos.

Azienda ori iltzen zeleik Garraldako Udaletxein Idazkaritzan bajan eman bear ze. Idazkariari gidak itzultzen zitzeizkioleik etze ja ere kontrolatzen. Berak azienda erregistroan bajan ematen zue eta balioeik gabeko paper ebek xabeak artzen zitue. Era nai zuen bezala ibiltzen al zitue.

Bertzalde bezire Elkar Ibiltzeko Gidak. Azienda batzuk elkarrekin eman bear sireleik denendako gida bakarra eitentze.


Taníamos un trato con el secretario de un pueblo de los alrededores, y nos hacía muchos favores. Aquel secretario apuntaba en un talonario aparte las Guías de Circulación Conjuntas.

Luego, si al llegar a Garralda, no nos habíamos tropezado con los guardas y no habíamos tenido que presentar esos papeles, llamábamos por teléfono al secretario y le decíamos que todo iba bien. Entonces él anulaba esa guía del talonario. Así nos quedábamos con una guía conjunta que ya no figuraba en ninguna parte. Esa también era una buena forma de conseguir los documentos falsos para el contrabando.

Inguruko erriko idazkari batekin tratu bat gindue ta fabore anitz eiten zazkigu. Idazkari arek berexik zuen libru batean Elak Ibiltzeko Gidak ezartzen zitue.

Gero, Garraldara eiltzean, goardiekin gertatzen ez bagine eta paper oriek irakutsi bear izan ez baginduze, urrutizkinas idazkariari deitzen gindako eta gauzak ongi izan zirela erraten gindako. Orduan berak gida ori librutik urratzen zue. Ola nion ere ez etze agertzen Elkar Gida batekin gelditzen gine. Ori base kontrabandoeindako paper faltsuak eskuartzeko modu on bat.

Otra forma de hacerlo era la siguiente: cada mes, creo que los días 13 y 28, había un mercado de ganado en Aribe. Era comercio legal y siempre había que llevar algún animal por el monte a Pamplona. Comprábamos en el mercado terneros y caballos y los llevábamos ese mismo día hasta Biskarret. Siempre llegábamos allí a las diez o las once de la noche. Cenábamos en la taberna de casa Zandio y, a partir de la medianoche, salíamos hacia Pamplona. Lo hacíamos así porque la guía de la circulación de los caballos que habíamos comprado valía para el día siguiente. A las ocho de la mañana estábamos en la Milagrosa con el ganado.

Au eiteko bertze modu bat urraena ze: ilabete guzietan, 13an eta 28an usted ut, base Ariben azienden merkatu bat. Legesko salerosketa ze eta beti bazire animal batzuk mendis-mendi Iruñera emateko. Merkatuan aretxe ta zaldiak erosten ginduze, ta egun berean Gerendiaineino ematen ginduze. Arata beti artseko amar edo ameketan eiltzen gine. Zandio etxeko tabernan afaltzen gindue eta, gaberdi ondoan, Iruñera atratzen gine. Ola eiten gindue zengatik erosi ginduzen zaldien Ibiltzeko Godak biramuneko balio zue. Goizeko zortzietakoan aziendeikin Milagrosan gine.

Si esa noche no nos habíamos encontrado con los guardas en el camino nos quedábamos con los papeles. Entonces uno de Pamplona nos subía a Sorogain con el coche. Allí, en el monte, recogíamos otros caballos o potros que venían desde Francia de contrabando. Los bajábamos a Pamplona con las guías de los que habíamos comprado en Aribe el día anterior, válidas solamente para ese día. Si no había que pasar ganado desde Sorogain solíamos quedarnos a dormir en Biskarret la noche anterior y al amanecer salíamos hacia Pamplona con los animales que habíamos comprado en Aribe. Así pasamos muchísimos animales de contrabando durante muchos años.

Gau goetan bidean zorribeltzekin topatu ez bagune paperrekin gelditzen gine. Orduan Iruñeko batek otoeikin Sorogainera ihaten zagu. Gan, mendian, kontrabandoan Frantziatik etortzen ziren bertze zaldi edo pottoka batzuk artzen ginduze. Iruñera sausten gunduze bezperan Ariben erositako abreen gidekin, bakarrik egun gortako balio zutenak. Sorogaindik ezpaze aziendatik pastu beaar, bezperan Gerendiainen lo eitera gelditzen gine, eta argiastean Ariben erosi ginduzen animaliekin Iruñera atratzen gine. Ola kontrabandoan animaliak burrustaka pastu ginduze urte anitzes.

Casi siempre que bajábamos ganado desde Aribe hasta Pamplona parábamos en aquella taberna de Biskarret. Había también una fonda. El amo se apellidaba Mendia. Recuerdo que una vez, cuando yo tenía trece o catorce años, bajamos siete u ocho mozos con un montón de caballos. Otros de Villanueva también venían con vacas. El caso es que llovió y todos llegamos empapados a Biskarret.

Aribetik Iruñera azienda sausten gindueleik abantxu beti Gerendiaineko tabarna ontan gelditzen gine. Baze ostatu ere bai. Nagusiak Mendia izena zue. Oroitzen niz bein bates, nik amairu edo amalau urte nitueleik, zazpi edo zortzi gizon zaldi multso batekin sautsi ginela. Hiriberriko bertze batzuk beekin etortzen zire ere bai. Kontua da euri anitz ein zuela ta Gerendiainera dena bustirik eldu ginela.  

Cuando nos vio la dueña, empezó a sacar pantalones secos de no sé dónde. Sacó un montón, pero no había suficientes para todos. Tenían una hija de unos cinco años, que miraba todo de reojo, con los ojos muy abiertos. ¡Qué bonita era aquella niña! Para que la niña no nos viera desnudos, porque la madre no quería, nos pusimos alrededor del fogón, y los que estábamos vestidos tapábamos a los desnudos. ¡Cómo nos reímos aquella noche!. El marido metía sin parar leña en el fogón, y en un momento nos calentamos todos y se secó la ropa. Nos quedamos a dormir, porque no teníamos prisa al día siguiente. Así que, después de cenar, fuimos a la cuadra y ordeñamos todas las vacas que habían traído los de Villanueva. Le subimos a la dueña diez litros de leche y, a la mañana siguiente, desayunamos un pozal de chocolate que nos había preparado.

Etxekoandreak ikusi zaguleik eztakit nondik galtza idorrak atratzen asi ze. Multso bat atra zue, vaina denendako etze aski. Bortz urteko edo olako alaba bat zute, guzia saeska begiratzen zuena, begiak edekik. Ze polita ze neska ura! Nerka garek gizonik buluzik ikus ez zezan, amak etzuelakos nai, sukunein inguruan ezarri gine, ta beztituik gindaudenek buluziak zeudenak estaltzen ginduze. Nola irri ein gindue gau gartan! Senarrak aldioro egurra sura sartzen zue, eta mementtu batean denak berotu gine eta arropa guziak txukatu zire. Lo eitera gelditu gine biramunean priseik ez ginduelakos. Gerostik, afalondoan, artegira fan gine ta Hiriberrikoek ekarri zuzten bei guziak zeitzi ginduze. Etxekoandreari amar litro este ihan gindazkio eta, biramunean, prestatu zagun txokolatesko bezko deseinatu gindue.
Texto extraído del libro "Memorias de un jabalí - Basurde baten oroitzak" que narra la vida de Alberto Lerindegi "el mejicano".  ¡Hazte con el libro que merece la pena!

No hay comentarios:

Publicar un comentario