jueves, 16 de abril de 2015

Lovainako Unibertsitatea (1/2)

Garagartzaroein lemixko egunean, 1943an, fan nintze Mezkiritzera artzei.
Nik amar urte nitue. Gan egon nintze urte bat, ilabete bat eta emeretzi egun. Eni pagatzen zate amabi duro ilabetean. Au ze ene soldata, irurogei pezta. Ene amak sosak Garraldara ematen zitue.

El 1 de Junio de 1943 fui a Mezkiritz a trabajar como pastor.
Yo tenía diez años. Estuve allí un año, un mes y diecinueve días. Me pagaban doce duros al mes. Esa era mi paga, sesenta pesetas. Mi madre se llevaba el dinero a Garralda.

***

Fan nintze lan eitera Perikoein etxera. Gan Marcelo eta Severa semar-mazteak bizi zire, bi seme eta alaba batekin: Jose Luis, Jesús ta Sara. Jesus jaio ze lemixko abenduan, urte gartan.

Fui a trabajar a casa Periko. Allí vivían Marcelo y Severa, marido y mujer, con dos hijos y una hija: Jose Luís, Jesús y Sara. Jesús nació en noviembre de aquel año.

***

Marcelo gizon indartsua ze eta ori enetako geixtoa ze, zengatik ni ttikia nintze dembora gartan ta lanak gogorrak zire. Ez da berdin lan bera ogeitamar urteko gizon batendako nola amar urteko mutikotxar batendako. Ta etxean denetik ein beartze.

Marcelo era un hombre fuerte y para mí eso era malo, porque yo era pequeño en aquel tiempo, porque yo era pequeño en aquel tiempo y los trabajos eran duros. No es igual el mismo trabajo para un hombre de treinta años que para un crío de diez. Y en casa había que hacer de todo.

*** 

Eskolara faten gine artsaldeko zortzieteik amarretra, bigarren abenduan asirik negu guzian. Gabas faten gine, zengatik lana eiten gindue egunes. Etxeko lan guziak eiten ginduze ta artsaldeko zortzietan eskolara faten gine egunoro. Bi ordus. Zer ikasiko gindue gor?

Íbamos a la escuela de las ocho a las diez de la noche, todo el invierno a partir de diciembre. Íbamos por la noche, porque durante el día trabajábamos. Hacíamos todas las tareas de la casa y a las ocho de la tarde íbamos a la escuela todos los días. Dos horas. ¿Qué íbamos a aprender allí?

***

Imágen tomada de la enciclopedia Auñamendi
Bizimodua gogorra ze. Baze beekin eta geena ardiekin. Gero larrazkenean iratzea moztera faten gine, udaletxeak bando bat eman ondoan. Eroen gis afaten gine mendira gabas, erri guzia lan gura eiteko, guziok puxka obenena arpatu nai begindue.

Era una dura forma de vida. Andábamos con vacas, pero sobre todo con ovejas. Luego en otoño íbamos a cortar helechos, cuando el ayuntamiento sacaba un bando. Íbamos al monte como locos, de noche, todo el pueblo a hacer aquel trabajo porque todos queríamos coger el mejor trozo.

***

Mendi guzia iendes beteik zego, iratze mozten. Eitentze iratzea beei emateko, guatzetako. Argitu gabe karro bat edo bida iratzes betetzen gindue ta gero, egunas, etxera ematen ginduze idiekin.

El monte se llenaba de gente cortando helechos. Se hacía el helecho como cama para las vacas. Antes de amanecer llenábamos uno o dos carros de helechos y luego, de día, los llevábamos a casa con los bueyes.

***

Etxeko lanak ola zire, zengatik denek alik eta gauza geenak etxera bildu bear zute. Negu gogorrak izaten zire ta asieran bear ze bildu egur, iratze ta orbel, beendako ta ardiendako. Gero negua pastentze bixkat bakeago, etxean, baia beti elur anitz eiten zue ta belarra eman beartze, azienda guziendako.

Los trabajos de casa eran así, porque todos tenían que llevar a casa el mayor número de cosas. Los inviernos eran duros y al principio había que recoger leña, helecho y hojarasca, para las vacas y las ovejas. Luego el invierno se pasaba un poco más tranquilo, en casa, pero siempre nevaba mucho y había que traer hierba para todo el ganado.

***

Ni konten nintze gosea ekentzeaikin, zengatik ia asi nintze pixkat obeki bizitzen. Baia geienetan geizki nindego. Artzei faten nintze egunoro pentzira, neguan ere, naiz ta elurra eon. Iduzkialdeetan iduzkiak elurra ekentzen zue eta gorra ematen zire ardiak xatra. Bazire eun ta berrogeitamar ardi. Beorrak mendian egoten zire urte guzian. Beak etzire atratzen kanpora neguan. Beei xatera ematen zitzae etxera, iru edo lau aldis egunean.


A mí me bastaba con quitarme el hambre, porque ya empecé a vivir un poco mejor. Pero en general estaba mal. Iba de pastor con las ovejas al campo todos los días, aunque hubiera nieve. En los carasoles el sol quitaba la nieve y allí se llevaba a comer a las ovejas. Había ciento cincuenta ovejas. Las yeguas estaban en el monte todo el año. Las vacas no salían afuera en invierno. A las vacas se les llevaba de comer a casa, tres o cuatro veces al día. 

***

Bakarrik bein bates atra nintze gortik, Orreagara fateko, Aezkoako ibarraren prozesioaren egunean. Perikoein etxean egun gartan itza emantzate. Mezkirizko bortutik pastu ze kamioi bat eta matxan apartu nue. Kamioi gaek zurak ematen zuzte ta ikatza ta gasogenoeikin ibiltzen zire. Bi gizon kamioein geinean zeude, Mezkirizko Severo ta italiar bat Luzaideko mendietan lan eiten zuena. 


Sólo una vez salí de allí, para ir a Roncesvalles, el día de la procesión del Valle de Aezkoa. Aquel día me dieron permiso en casa Periko. Un camión pasó por el puerto de Mezkiritz y lo agarré en marcha. Aquellos camiones llevaban madera y funcionaban con carbón y con gasógeno. Había dos hombres en lo alto del camión, Severo de Mezkiritz y un italiano que estaba trabajando en los montes de Valcarlos.

***

Arpatu zate eskutik eta ihantzate, Auritzeko gurutzera eildu zeleik kamioia etze gelditzen, gerostik burus beiti botatu nintze eta biribilka saetsetik erori nintze bazterrera. Gor zeude aetzak gosaltzen, ene aitak ere. Xutitu nintze ta gosaltzera beraiekin fan nintze. 


Me cogieron de las manos y me subieron. Cuando el camión llegó al cruce de Burguete no paraba, así que me tiré de cabeza y a vueltas caí en la cuneta. Allí estaban almorzando los aezkoanos, mis padres entre ellos. Me puse de pie y fui a almorzar con ellos.

***

Gero fan gine prozesioan Orreagareino ta gan egun osoa pastu gindue. Egun gartan potreta bat ene aitekin eintzate. Izantze, ene bizitza osoan, lemixko potreta eintzatena. Artsaldean, oines, mendis-mendi itzuli nintze Mezkiritza. 


Luego fuimos en procesión hasta Roncesvalles y allí pasamos todo el día. Aquel día me hicieron una foto con mis padres. Era la primera foto que me hacían en toda mi vida. Por la tarde, volví andando por los montes a Mezkiritz. 


CONTINÚA AQUÍ 
Extraído del libro "Memorias de un Jabalí, Basurde baten Oroitzak", consulta aquí cómo y dónde comprarlo

No hay comentarios:

Publicar un comentario